O SERGAS PUBLICA A APERTURA DO PRAZO PARA ELECCIÓN DE DESTINO DE 174 POSTOS DE DIFÍCIL COBERTURA EN HOSPITAIS COMARCAIS E SAÚDE MENTAL
EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
20 03 2024


No día de hoxe, publícase no Diario Oficial de Galicia​ a resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se fai público a baremación definitiva e a relación de aspirantes definitivamente seleccionados e seleccionadas as no proceso selectivo, polo sistema de concurso, proceso que foi convocado pola Resolución do 11 de maio de 2023, para o ingreso na categoría de facultativo ou facultativa especialista de área nas especialidades de alergoloxía, análises clínicas, anatomía patolóxica, anestesioloxía e reanimación, aparello dixestivo, cardioloxía, cirurxía ortopédica e traumatoloxía, cirurxía xeral e do aparello dixestivo, dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía, endocrinoloxía e nutrición, farmacia hospitalaria, hematoloxía e hemoterapia, medicina física e rehabilitación, medicina interna, microbioloxía e parasitoloxía, nefroloxía, neuroloxía, obstetricia e xinecoloxía, oftalmoloxía, otorrinolaringoloxía, radiodiagnóstico, reumatoloxía, uroloxía, psiquiatría e psicoloxía clínica.

A resolución da convocatoria deste proceso realizouse en execución da Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario e para levar a cabo as accións previstas no Plan de saúde de Galicia. 

Coa resolución que hoxe se publica, iniciase o prazo para a elección dos 174 destinos ofertados, destes 93 corresponden a prazas ofertadas para facultativos e facultativas especialistas de área para cubrir postos de difícil cobertura en hospitais comarcais e 81 a prazas de saúde mental, 44 de Psiquiatras e 37 de Psicólogos.  

As 93 prazas ofertadas para facultativos e facultativas especialistas de área son para cubrir o déficit de persoal no Hospital Público de Cee, Hospital Público de Barbanza, Hospital Público da Mariña, Hospital Público de Monforte, Hospital público do Barco de Valdeorras, Hospital público de Verín e no Hospital público do Salnés. 

Nas especialidades de saúde mental, psiquiatría e psicoloxía, ofertáronse 81 prazas, das cales 16 serían no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (10 de Psiquiatría e 6 Psicoloxía), 8 no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (3 de Psiquiatría e 5 de  Psicoloxía), 14 no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (8 de Psiquiatría e 6 de Psicoloxía), 8 no Complexo Hospitalario Universitario de Lugo (4 de Psiquiatría e 4 de Psicoloxía), 1 Psiquiatra no Hospital Público de A Mariña e outro no Hospital Público de Monforte, 5 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (1 de Psiquiatría e 4 de Psicoloxía) 19 no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo  (11 de  Psiquiatría e 8 de Psicoloxía) e 9 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (5 de Psiquiatría e 4 de Psicoloxía). 

Co obxectivo de acadar a máxima axilidade na incorporación dos e das profesionais das distintas especialidades, todas as persoas participantes no proceso selectivo, aínda que non resulten seleccionados, poden elixir telemáticamente os destinos ofertados, en previsión de que algunha persoa seleccionada non presente a documentación requirida, non acredite cumprir os requisitos esixidos, ou non elixa  destino. 

Documentación a presentar

As persoas aspirantes seleccionadas deberán presentar a documentación relacionada na resolución no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte a súa publicación: declaración de non ter sido separado ou separada do servizo mediante expediente disciplinario de calquera servizo de saúde ou Administración pública, certificado médico, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais e de Trata de Seres Humanos de non ter sido condenado ou condenada por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual e a declaración xurada de non ter a condición de persoal estatutario fixo na mesma especialidade a que opta. As persoas aspirantes da quenda de discapacitados, de ser o caso, deberán presentar ademais a documentación que acredite que seguen mantendo esta condición.

Co obxecto de facilitar a súa presentación, porase a disposición dos e das aspirantes, na páxina web do Servizo Galego de Saúde no apartado de emprego público, os modelos de declaración e de autorización de consulta de datos no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais e de Trata de Seres Humanos.

Prazo para a elección de destino

Os e as aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, comprendido entre o 21 de marzo e o 4 de abril para seleccionar os destinos ofertados por orde de prelación e presentar a documentación requirida no proceso.

Procedemento

A elección de destino realizarase a través do sistema de información Fides/expedient-e, conforme as bases de procedemento publicadas no Diario Oficial de Galicia do 5 de xuño de 2020. A aplicación informática fará visibles todas e cada unha das prazas que se ofertan na respectiva categoría e facilitará información á persoa aspirante da posición e orde de prelación que ocupa no proceso, a efectos de elección de destino, segundo a quenda de participación e puntuación acadada nel. A selección de destinos efectuarase por orde de preferencia e requirirá a sinatura electrónica e presentación por rexistro electrónico.

EnviarImprimirPDF
FacebookTwitterMeneame
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde